Characters


Haruka 1

Ryuujin no Miko
Motomiya Akane

Star Clan
Fuji-himeHachiyou

Seiryuu
Minamoto no Yorihisa
Morimura Tenma

Suzaku
Inori
Nagareyama Shimon

Byakko
Fujiwara no Takamichi
Tachibana no Tomomasa

Genbu
Eisen
Abe no Yasuaki


Oni

Akuramu
IkutidÔru
Sefuru
Shirin
Ran
Haruka 2

Ryuujin no Miko
Takakura Karin

Star Clan
Yukari
Misono


Hachiyou

Seiryuu
Minamoto no Yoritada
Taira no Katsuzane

Suzaku
Isato
Akifumi

Byakko
Fujiwara no Yukitaka
Hisui

Genbu
Minamoto no Motomi
Abe no Yasutsugu


Oni

Akuramu
Kazuhito
Minamoto no Tokitomo
Shirin
Taira no Chitose


[Back]